Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem listy kontrolnej - wersja 1.01 udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji Dostępność cyfrowa.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. nawigację klawiaturą,
 2. jest przygotowana dla narzędzi czytających treść strony,
 3. wersję kontrastową,
 4. podświetlenie linków,
 5. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 6. możliwość zmiany odstępu pomiędzy literami,
 7. zmiana kroju czcionki na bardziej czytelny,
 8. powiększenie kursora,
 9. skip linki dla urządzeń czytających
 10. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Sękowska-Świątkiewicz adres poczty elektronicznej katarzyna.sekowska@woik.waw.pl lub tel. 22 643 26 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (WOIK) - ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

Dojazd do siedziby WOIK
Dojście piesze od ulicy Puławskiej. Przejście dla pieszych przy ulicy Puławskiej posiada sygnalizację dźwiękową. Ulica 6 Sierpnia częściowo nie ma wydzielonego chodnika dla pieszych.  
W odległości około 700 metrów od wejścia głównego do WOIK znajduje się przystanek autobusowy WTM Łagiewnicka przy ul. Puławskiej (kierunek: Piaseczno) i w odległości około 460 metrów znajduje się przystanek autobusowy WTM Pelikanów przy ul. Puławskiej (kierunek: Metro Wilanowska).
Dostępność wejścia i budynku
Budynek Nr 1/5 przy ul. 6 Sierpnia znajduje się po prawej stronie ulicy w przypadku przemieszczania się od ulicy Puławskiej. Teren posesji Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest ogrodzony. Wejście na teren przy użyciu furtki. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy 6 Sierpnia, usytuowane  na wprost furtki w odległości około 15 metrów. Wejście do budynku poprzedzają schody (3 schodki). Obok schodów po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków prowadzący do drzwi przedsionka budynku, za którym znajduje się hol główny. Budynek jest jedno, dwu i trzykondygnacyjny, bez windy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest parter (pokój rozmów ze specjalistami WOIK, pokoje w Hostelu WOIK, łazienki). Sekretariat znajduje się po prawej stronie korytarza od wejścia do klatki schodowej. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami wyłącznie przy użyciu schodów. Korytarze na poszczególnych kondygnacjach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Krawędzie schodów prowadzących do wejścia głównego bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Poręcze schodów nie są oznakowane nakładkami w alfabecie Braille’a. Brak pól uwagi z guzami przed schodami oraz kontrastowych pasów na przeszkleniach drzwi wejściowych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo ewakuacyjne klatki schodowej Ewakuacyjne klatki schodowe dostępne oddzielone od korytarzy podwójnymi drzwiami wyposażonymi w samozamykacze bez mechanizmów ułatwiających otwieranie.
Ewakuacja w pawilonach A, B i C odbywa się korytarzami do klatki schodowej wydzielonej pożarowo wyposażonej w automatyczny system oddymiania prowadzącej na parter i dalej do pawilonu F stanowiącego poziomą drogę ewakuacyjną prowadzącą do wyjść na zewnątrz. W pawilonach tych na parterze istnieje możliwość wyjścia awaryjnego drzwiami balkonowymi znajdującymi się w pokojach mieszkalnych i korytarzu.  Z pierwszego piętra pawilonu E  ewakuacja odbywać się będzie do klatek schodowych,  z czego jedna prowadzi do pawilonu F natomiast druga bezpośrednio na zewnątrz. Pawilon D pierwsze piętro posiada odrębną klatkę schodową z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz, ewakuacja z parteru paw. D prowadzona będzie również do pawilonu F, stanowiącego poziomą drogę ewakuacyjną prowadzącą do wyjść na zewnątrz. Miejsce zbiórki  wyznaczono na boisku znajdującym się na terenie WOIK. Miejsce oznaczone jest znakiem graficznym. W budynku na drogach ewakuacyjnych znajdują się oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami kierunkowymi. Uruchamiają się automatycznie po spadku napięcia podstawowego. Czas działania na własnych akumulatorach wynosi minimum 2 godziny.
Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji oraz pomocy w poruszaniu się po budynku w pierwszej kolejności są pracownicy ochrony i pracownicy Działu Interwencji Kryzysowej. Osoby pracujące w charakterze ochrony są częściowo widoczne spoza lady. Osoba pracująca w sekretariacie nie jest widoczna spoza lady.
Obsługa osób słabosłyszących
W budynku brak pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnościami
Dostępne są trzy toalety: pierwsza zlokalizowana jest na parterze w pawilonie A – wejście po lewej stronie od wejścia głównego, dwie pozostałe znajdują się na parterze pawilonu B i na parterze pawilonu C w częściach hostelowych. Toalety nie są wyposażone w alarmowy system przywoływania.
Dostępność parkingu
Możliwość nieodpłatnego zaparkowania wzdłuż ulicy 6 Sierpnia. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PPPwR) - ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Dojazd do siedziby PPPwR
W odległości około 200 metrów od wejścia do budynku znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe WTM Morskie Oko przy ulicy Puławskiej.
Dostępność wejścia i budynku
Wejście na teren budynku prowadzi przez furtkę. Do pierwszej klatki schodowej wejście jest po schodach. Brak podjazdu dla wózków. Lokal Poradni znajduje się na trzecim piętrze w budynku bez windy. Drzwi są otwierane przez personel Poradni po uprzednim naciśnięciu videomofonu, który znajduje się na ścianie po prawej stronie drzwi wejściowych. Drzwi wejściowe umożliwiają wjechanie wózkiem. Recepcja/punkt informacyjny zlokalizowany jest na wprost od wejścia a osoba obsługująca jest widoczna spoza lady. Istnieje możliwość wejścia do lokalu drugą klatką, która znajduje się około 50 metrów od furtki/pierwszej klatki. Do drugiej klatki schodowej prowadzi wejście z poziomu chodnika. Lokal Poradni znajduje się na trzecim piętrze w budynku bez windy. Drzwi są otwierane przez personel Poradni po uprzednim naciśnięciu videomofonu, który znajduje się na ścianie po lewej stronie drzwi wejściowych. Drzwi wejściowe umożliwiają wjechanie wózkiem. Recepcja/punkt informacyjny zlokalizowany jest w połowie korytarza po prawej stronie od wejścia a osoba obsługująca jest widoczna spoza lady.
Budynek w całości stanowi jedną strefę pożarową. Lokal Poradni wydzielony jest od klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi. Ewakuacja może  być prowadzona w dwóch kierunkach do dwóch niezależnych klatek schodowych prowadzących na poziom parteru do wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz. Dalej miejscem zbiórki ludzi po ewakuacji jest chodnik ulicy Belgijskiej w bezpiecznej odległości. W poradni  na drogach ewakuacyjnych znajdują się oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami kierunkowymi. Uruchamiają się automatycznie po spadku napięcia podstawowego.
Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obsługa interesantów odbywa się na poziomie recepcji oraz w gabinetach. Lokal jest w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Lokal usytuowany jest na jednym poziomie.
Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku
Osobami do udzielania informacji oraz pomocy są pracownicy Poradni.
Obsługa osób słabosłyszących
W budynku brak pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych
Toaleta zlokalizowana jest po lewej stronie od wejścia na końcu korytarza.
Dostępność parkingu
W odległości około 20 metrów od wejścia do budynku oraz w odległości około 200 metrów od wejścia do budynku znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Punkt Interwencyjny – Pl. H. Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa

Dojazd do Punktu
W odległości około 250 metrów od wejścia do Punktu znajduje się stacja metra M1 i M2 Świętokrzyska oraz przystanki autobusowe i tramwajowe WTM Świętokrzyska przy skrzyżowaniu ulic Świętokrzyska/Marszałkowska.
Dostępność wejścia i budynku
Do lokalu w budynku prowadzi jedno wejście z poziomu chodnika od tyłu budynku Nr 7 przy Pl. Dąbrowskiego. Drzwi są otwierane przez personel Punktu po uprzednim naciśnięciu videomofonu, który znajduje się na ścianie po lewej stronie drzwi wejściowych. Drzwi wejściowe umożliwiają wjechanie wózkiem. Recepcja/punkt informacyjny zlokalizowany jest po lewej stronie od wejścia a osoba obsługująca nie jest widoczna spoza lady. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obsługa interesantów odbywa się na poziomie recepcji. Lokal jest w części dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Lokal usytuowany jest na jednym poziomie.
Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku
Osobami do udzielania informacji oraz pomocy są pracownicy Punktu.
Obsługa osób słabosłyszących
W budynku brak pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
Ewakuacja z  Punktu Interwencyjnego może być prowadzona tylko w jednym kierunku do głównego wejścia stanowiącego jedyne wyjście ewakuacyjne z lokalu. Wyjście to prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku. Na drodze ewakuacyjnej znajdują się oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami kierunkowymi. Uruchamiają się automatycznie po spadku napięcia podstawowego.
Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych
Toaleta zlokalizowana jest po lewej stronie za recepcją/punktem informacyjnym, gdzie również znajduje się miejsce dla matki z dzieckiem wyposażone w przewijak.
Dostępność parkingu
W odległości około 10 metrów od wejścia do lokalu znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.