Pedagog specjalny, specjalista arteterapii i socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej, edukator profilaktyki uzależnień, kurator społeczny, pedagog resocjalizacyjny działający na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym oraz ich rodzin.

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W Dziale ds. Profilaktyki i Szkoleń prowadzi oddziaływania indywidualne oraz grupowe w obszarach interwencji kryzysowej, szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.

Skip to content