Pracownik socjalny, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, socjoterapeuta, edukator profilaktyki uzależnień, trener i mentor rezyliencji.

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Koordynuje prace Działu ds. Profilaktyki i Szkoleń. Dodatkowo prowadzi oddziaływania indywidualne oraz grupowe w obszarach interwencji kryzysowej, szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, superwizji oraz wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.

Skip to content