Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP na Wydziale Pedagogicznym, kierunek – Edukacja Zdrowotna i Profilaktyka Uzależnień. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w społecznościach lokalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ukończył szkolenia z zakresu pracy z klientem opartej na Dialogu Motywującym .

Doświadczenie zdobywa pracując z ludźmi uzależnionymi od substancji oraz ich rodzinami, najczęściej w zakresie współuzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Dziale Interwencji Kryzysowej zajmuje się krótkoterminową pomocą psychologiczną i interwencją kryzysową

Skip to content